วิธีใช้ SPORT4X APP

1. เข้าไปยัง link download แล้วกด ดาวน์โหลด

2. ยอมรับเงื่อนไข

3. รอการติดตั้ง

4. ติดตั้งเรียบร้อย พร้อมใช้งาน

5. หากโทรศัพท์ของท่านแจ้งเตือนการติดต้ังที่ไม่ปลอดภัย ให้เข้าไปยังการต้ังค่าความปลอดภัย

6. แล้วเลือกเปิดใช้ตัวเลือก “ไม่ทราบที่มา” จากนั้นทำการติดตั้งอีกครั้ง